Somdul Waste management

กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ

Somdul Waste management

(10-30คน) การจัดการขยะตามแบบฉบับของสมดุลที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

กิจกรรมอื่นๆ