Organic salad 101

กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อัมพวา สมุทรสงคราม

Organic salad 101

(6-12คน) การปลูกผักสลัดอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน สู่การพึ่งพาตนเองที่มากขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ