Home Brewing

กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ

ร้านกาแฟอัมพวา

Home Brewing

(6 คน) เรียนรู้การชงกาแฟแบบง่ายๆ สามารถนำไปปรับใช้ที่บ้าน

กิจกรรมอื่นๆ