Chicken 101

กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ

Chicken 101

(6-12 คน) เรียนรู้การเลี้ยงไก่ในครัวเรือน รู้จักไก่ไข่อินทรีย์และความแตกต่างที่สัมผัสได้

กิจกรรมอื่นๆ