Bee keeping101

กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ

Bee keeping101

(6-12คน) รู้จักผึ้งพื้นเมืองไทย ความสำคัญของผึ้งระบบนิเวศ ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และการเลี้ยงผึ้งเบื้องต้น

กิจกรรมอื่นๆ