Basic Honey sensory

กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติ

Basic Honey sensory

(6-12 คน) เรียนรู้ความแตกต่างของผึ้งและน้ำผึ้งชนิดต่างๆ ผ่านการชิมขั้นพื้นฐาน รับรู้และเข้าใจประโยชน์ของน้ำผึ้งจากผึ้งพื้นเมืองที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

กิจกรรมอื่นๆ