Introduction To Somdul Salad – SDS 101

“ผักสลัด” คือหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ เราเลือกชนิดผักสลัดพื้นฐานที่คิดว่าไม่เกินความสามารถจนเกินไป ในพื้นที่ที่ค่อนข้างท้าทายกับการปลูกผักสลัดให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างเช่น “จังหวัดสมุทรสงคราม”