Somdul Bird List รายชื่อนกที่สำรวจพบ สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม

นกโพระดกธรรมดา

สมดุล อาโกฟอเรสทรี่ โฮม อัมพวา พื้นที่สวนวนเกษตร ริมแม่น้ำแม่กลอง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณไม้หลากหลายครอบคลุมพื้นที่กว่า 15 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่พึงพาอาศัยกันอยู่ในระบบนิเวศตามธรรมชาติ อีกทั้งสมดุลยังเป็นบ้านของนกนานาชนิด