คณะศึกษาดูงานเรื่องการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

Somdul x มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 10 กันยายน 2566 ทีมสมดุลได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ในครั้งนี้เป็นกลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 4 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร น้องๆ มีเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จึงสนใจมาศึกษาดูงานเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม หวังว่าประสบการณ์จากการทำงานจริงของเรา จะเป็นประโยชน์ให้น้องๆ นำไปต่อยอดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
ขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรสำหรับโอกาสในครั้งนี้

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ