Sustainable Business

กิจกรรมศึกษาดูงาน

Sustainable Business

กิจกรรมศึกษาดูงานการทำธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน

  • การจัดการขยะ สู่การผลิต และบริโภค เพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืน
  • ผึ้งชันโรง ผึ้งพื้นเมืองอันเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ระบบนิเวศ
  • วนเกษตร เกษตรกรรมที่เป็นมากกว่าการผลิตอาหาร และการทำเกษตรอินทรีย์ที่นำมาซึ่งความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

 

สิ่งที่ได้รับ: ได้สัมผัสการทำธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของสมดุล เรียนรู้การจัดการวัตถุดิบภายในองค์กรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำรวมถึงการหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเรียนรู้ปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมในการสร้างสิ่งแวดล้อมภายในให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในครัวเรือนหรือองค์กรของท่าน

วิทยากร : อติคุณ ทองแตง

กิจกรรมอื่นๆ