ไขข้อสงสัย BCG model คืออะไร.. คุณอาจทำอยู่แล้วก็ได้โดยไม่รู้ตัว

หลายๆ คนคงเคยเห็นโมเดลนี้ผ่านหูผ่านตาอยู่บ่อยครั้งหรือแม้กระทั่งอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้ว ถ้าให้สรุปสั้นๆ BCG model คือโมเดลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน โดยโฟกัสที่การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ประเทศและคนในประเทศพัฒนาและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ในขณะเดียวกันยังยืดมั่นอย่างเคร่งครัดในการพัฒนาอย่างยั่งยืน หมุนเวียนทรัพยากร และลดหรือกำจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่หัวใจของBCG ประกอบไปด้วย

Bioecocomy(B): เศรษฐกิจชีวภาพ คือการมุ่งเน้นที่จะใช้ทรัพยากรชีวภาพที่มีและดีอยู่แล้วในประเทศ เช่น ผลผลิตทางการเกษตร มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการใช้แนวคิดใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยในการพัฒนามูลค่านั้นๆ

Circular economy(C): การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน มาช่วยในการลดผลกระทบด้านความสิ้นเปลืองในทรัพยากร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่การหมุนเวียนทรัพยากร ลดหรือกำจัดของเสียที่เกิดจากการบริโภค หรือพูดง่ายๆคือส่งเสริม วิธีการจัดการขยะและทรัพยากรเหลือใช้อย่างถูกวิธี เช่นการ reused recycle หรือ upcycle.

Green economy(G): มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษา และปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทั่งนี้เพื่อลด หรือทดแทนผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมๆ แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาและสร้างรายได้

เมื่อเราศึกษาลึกลงไป เราจะเห็นได้ว่าโมเดลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศโดยที่ในขณะเดียวกันสามารถตอบโจทย์ UN SDGs 17 ข้อ ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสังคมโลก ซึ่งหมายความว่าถ้าเราเข้าใจ SDGs 17 ข้อของ UN และตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและได้ปฏิบัติอยู่ก่อนเองแล้ว เราอาจจะดำเนินชีวิตหรือดำเนินธุรกิจ(สำหรับผู้ประกอบการ) บนพื้นฐานของโมเดลนี้ไปเกินครึ่งแล้วก็เป็นได้

เล่ามาถึงตรงนี้แล้วเราจึงอยากขอสรุปสั้นๆ ในมุมมองของเราว่า BCG model คือโมเดิลที่มีมาเพื่อให้การสนับสนุนการเติบโตในทุกภาคส่วนของประเทศตราบใดที่ไม่เป็นการเติบโตที่ขาดความยั่งยืน ไม่เคารพสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยไม่ยากเกินไปนัก

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ