ร่วมงานกับเรา

สมดุล | Somdul Agroforestry Home

ค่านิยมองค์กร

ปลูกฝังการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกองค์กร โดยการมอบงานบริการและผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยในขณะเดียวกัน ลดการใช้ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ การก่อสารพิษ รวมถึงการปลดปล่อยขยะและมลพิษ ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และงานบริการนั้นๆ เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความอยู่รอดของสังคมและระบบนิเวศจากรุ่นสู่รุ่น