Organic salad 101

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร อัมพวา สมุทรสงคราม

(6-12คน) การปลูกผักสลัดอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน สู่การพึ่งพาตนเองที่มากขึ้น

Bee keeping101

(6-12คน) รู้จักผึ้งพื้นเมืองไทย ความสำคัญของผึ้งระบบนิเวศ ความแตกต่างของน้ำผึ้ง และการเลี้ยงผึ้งเบื้องต้น

Food safety through sustainable production & consumption

จัดสัมมนา ที่สมดุล อัมพวา

(10-30คน) เรียนรู้ความสำคัญในการรับรู้ที่มาที่ไปของวัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัยทั้งในระยะสั้นและยาวผ่านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

Somdul Waste management

(10-30คน) การจัดการขยะตามแบบฉบับของสมดุลที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้