Somdul Sustainable Communication

ดูงานสิ่งแวดล้อม Sustainibility สมดุล อัมพวา

เหมาะสำหรับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการสร้างความยั่งยืนอย่างถูกวิธี

Somdul Journey

กิจกรรมดูงานสิ่งแวดล้อม Somdul Journey สมดุล อัมพวา

กิจกรรมศึกษาดูงานการทำธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน